Posted inGeneral

गोवा मुक्ती दिन

गोवा मुक्ति दिवस मराठी 19 डिसेंबर 1961 रोजी भारताने पोर्तुगीजांकडून गोवा जिंकला आणि गोवा भारताचा भाग झाला. दरवर्षी 19 डिसेंबर रोजी गोवा मुक्ती दिन राज्यात साजरा केला जातो कारण 1961 मध्ये त्या दिवशी गोवा पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त झाला होता. गोवा ही 451 वर्षे पोर्तुगीजांची वसाहत होती. पोर्तुगीज राजवटीतून गोवा मुक्त करणाऱ्या भारतीय सशस्त्र दलांनी हाती घेतलेल्या […]

Posted insahitya

तूच तुला मडवणार आहे…!

By तजस्विनी प्र. राऊत (BODH IAS Accadamy, pune) रात्र जरी आहे आज काळीउद्या सुर्य उगवणार आहेउगवला सूर्य म्हणूनी गर्व नकोसायंकाळी तो पुन्हा मावळणार आहे…. यशपयशाचा खेळ इथेसंपणार थोडीच आहेम्हणूनी स्वप्न ठेव जिते तुझेमाघार समज मोडीत आहे… जिंकणे ऊर्जा देत असलीतरी हरणे हा अनुभव देईप्रयत्नास तोड ठेवूच नकोजिंकण्यास तुझी किनव येई… तूच तुझ्या जीवनाचा लेखकबदलाव तूच […]