मनातल्या मनात….

मनातल्या मनात मी तुझ्यासमीप  राहतो !
तुला न सांगता तुझा वसंत रोज पाहतो !

अशीच रोज नाहुनी, लपेट उन्ह कोवळे,
असेच चिंब केस, तू उन्हात सोड मोकळे;
 तुझा सुगंध मात्र मी इथे हळूच हुंगतो !

अशीच रोज अंगणी, लवून वेच तू फुले, 
असेच सांग लाजुनी, कळ्यांना गुज आपुले; 
तुझ्या कळ्या, तुझी फुले इथे टिपून काढतो!

अजून तू अजाण ह्या कुंवार कर्दळीपरी, 
गडे विचार जाणत्या जुईस एकदा तरी; 
दुरुन कोण हा तुझा मकरंद रोज चाखतो..?’

तसा न राहिला आता उदास एकटेपणा, 
तुझीच रूपपल्लवी, जिथे तिथे करी खुणा;
पहा कसा हवेत मी तुझ्यासवे सळाळतो!

-सुरे भट