व्यर्थ,

सुर मागू तुला मी कसा?

जीवना तू तसा, मी असा!

तू मला, मी तुला पाहिले, एकमेकांस न्याहाळिले;

दुःख माझातुझा आरसा!

एकदाही मनासारखा तू न झालास माझा सखा,

-खेळलो खेळ झाला जसा!

खूप झाले तुझे बोलणे, खूप झाले तुझे कोपणे, मी तरीही जसाच्या तसा!

रंग सारे तुझे झेलुनी, शाप सारे तुझे घेउनी

-हिंडतो मी वेडापिसा!

काय मागून काही मिळे?

का तुला बात माझे कळे?

-व्यर्थ हा अमृताचा वसा

(रंग माझा वेगळा)

-सुरेश भट