chukli-disha-tarihi-vinda-karandikar
chukli-disha-tarihi-vinda-karandikar

चुकली दिशा तरीही हुकले न श्रेय सारे
वेड्या मुशाफिराला  सामील सर्व तारे

मी चालतो अखंड चालायचे म्हणून
धुंदीत या गतीच्या सारेच पंथ न्यारे

डरतात वाहकांना जे दास त्या धृवाचे
हे शीड तोडले की अनुकूल सर्व वारे

मग्रूर प्राक्तनाचा मी फाडला नकाशा
विझले तिथेच सारे मागचे इशारे

चुकली दिशा तरीही आकाश एक आहे
जो जाणतो तयाला वाटेल तेथ न्यारे

आशा तशी निराशा हे श्रेय सावधांचे
बेसावधास कैसे डसणार हे निखारे