इतुकला कप, इतुकली बशी,
त्यावर बसली धिटुकली माशी.

धिटुकल्या माशीला जावहोती भीती,
कपाच्या काठावर चढत होती.

कपात होता गरम चहा,
बशी म्हणाली पडशील पहा,
नाहीच मुळीच पडणार कशी
असे म्हणून वाकली माशी
वाकलाय माशीला झाला काय
धसरुन पडला कपात पाय

Itukla cup, itukli bashi, 
     Tyaavar basli dhitukli maashi.
Dhituklya maashila javhooti bhiti,
     Cupaachya katavar chadhath hothi.
Cupaath hota garam chaha,
     Bashi mhanaali padsheel paha,
Naheech mooleech padnaar kashi
     Asay mhanoon vaakli maashi 
Vaaklay maashila  zhaala kaay
     Dhasroon padla cupaath paay