Posted inPoems

माझ्याही शिवबांच एक राज्य होत, जगाहून सुंदर अस ते स्वराज्य होत…

माझ्याही शिवबांच एक राज्य होत जगाहून सुंदर अस ते स्वराज्य होत… सुख शांती समाधान नांदत जिथेअस ते एक हिंदवी स्वराज्य होत… जाती धर्म पंथाचा भेदभाव नव्हतान्याय हा सर्वांसाठी एक समान होता… न्यायासाठी प्राण गेला तरी चालेलपण अन्याय कुणावर झाला नव्हता… राज्यांचा राज्य कारभार असा होतागवताची कडी सुद्धा गहाण नव्हती… स्वतःसाठी सारेच जगतात या जगीरयतेसाठी जगणारे शिवराय […]